Beleidsplan 2017-2021

(Voor het Jaarplan 2021 zie verder onderaan deze pagina)

1_2

Inleiding

In november 2011 is Stichting De Versterking opgericht om instellingen die actief zijn op het terrein van natuurbeheer en behoud, kunst en cultuur en sport financieel en/of met advies te ondersteunen.

Doelstellingen

Stichting De Versterking

 • steunt projecten op het terrein van kunst en cultuur(educatie), cultureel erfgoed, natuurbehoud, natuurbeleving en sport
 • verbindt zich daarbij aan bestaande Nederlandse stichtingen en instellingen die bewezen kwaliteit leveren
 • ondersteunt het vergroten van het bereik van die instellingen/stichtingen, het verbreden van het publiek en/of het verdiepen van de geleverde kwaliteit
 • heeft een voorkeur voor projecten die meerdere jaren lopen, boven eenmalige activiteiten

Toelichting

Natuurbeheer en behoud

Stichting De Versterking wil een bijdrage leveren aan het natuurbeheer en -behoud in Nederland. Hoewel De Versterking niet openstaat voor aanvragen heeft de stichting naar aanleiding van de goede samenwerking met het Utrechts Landschap en Geldersche Landschap en Kasteelen in 2016 een uitzondering gemaakt voor de Landschappen. Vanuit de verschillende provincies konden zij aanvragen indienen met name daar, waar het gaat om:

 • natuurbehoud in een stedelijke omgeving of vergroening van braakliggend terrein in de stad,
 • het herstel van cultuurhistorische elementen in parken en landschappen (tuinsieraden of vermaaksarchitectuur),
 • of het beleven van landschap/natuur door volwassenen en kinderen.

De komende jaren zullen de Landschappen opnieuw worden uitgenodigd aanvragen in te dienen tegen vooraf door het bestuur vastgestelde voorwaarden

Kunst en cultuur

De Versterking ondersteunt hier door:

 • bij te dragen aan de programmering,
 • verdieping in cultuur-educatieve programma’s te stimuleren,
 • aanbod te stimuleren in die gebieden in Nederland waar de culturele infrastructuur beperkt is.

Daarnaast ontplooit de stichting zelf initiatieven op deze terreinen, o.a. door te adviseren en door het instellen van stipendia of andere vormen van talentontwikkeling.

De Versterking legt een sterk accent op cultuureducatie in het algemeen en het gebruik van jeugdliteratuur op scholen in het bijzonder.

Projecten op het gebied van cultuureducatie en leesbevordering worden ondersteund als het meerjarige, kwalitatieve projecten betreft die

 • bijdragen aan de kunstzinnige ontplooiing van leerlingen,
 • verzorgd worden door professionals,
 • ontwikkeld zijn met kennis van het onderwijs
 • en een gedegen voorbereiding en verwerking vragen van leerkrachten.

Een financiële bijdrage vanuit de onderwijsinstelling verdient daarbij sterk de voorkeur.

Daarnaast ondersteunt en ontplooit De Versterking initiatieven op het gebied van de podiumkunsten, met name ten aanzien van jonge makers en een bijzondere programmering.

Ook wil de stichting bijdragen aan de instandhouding van cultureel erfgoed.

Bestuur

Het bestuur van De Versterking telt 5 leden te weten mevrouw M. Brinkman (voorzitter/secretaris), de heer J. Raats (penningmeester), de heer J. Fleury (algemeen bestuurslid), de heer H. Wolfert ( algemeen bestuurslid) en de heer J. Burgers (algemeen bestuurslid). Het bestuur komt driemaal per jaar bijeen, te weten in februari, juni en november om nieuwe projecten te selecteren en bestaande projecten te evalueren.

Werkwijze

Uitgangspunt bij de oprichting was dat De Versterking het initiatief neemt en contact zoekt met instellingen over voor hen relevante projecten. Dankzij dit uitgangspunt kan De Versterking mede als aanjager fungeren van nieuwe projecten. Aan elk project wordt een contactpersoon vanuit het bestuur verbonden. Deze houdt zich op de hoogte van de gang van zaken. Een bestuurslid mag meerdere projecten onder zijn of haar hoede nemen. Een voorstel wordt in overleg met de betreffende instelling geformuleerd en ingebracht in het bestuur. Op verzoek van het bestuur kan om nadere uitleg of informatie worden gevraagd. In een conceptovereenkomst worden project en voorwaarden beschreven. Na instemming van beide partijen komt het tot een definitieve overeenkomst.

In 2016 is besloten tot een beperkte openstelling voor een van de terreinen waar de stichting steun aan verleent. Afhankelijk van de opgedane ervaringen zal de komende jaren ook voor andere terreinen, incidenteel, openstelling plaats gaan vinden. Zo zal op het gebied van leesbevordering samenwerking worden gezocht met Stichting Lezen. Afhankelijk van het betreffende terrein kunnen naast de algemene voorwaarden ook aanvullende criteria worden geformuleerd waar de aanvragen aan moeten voldoen.

Ten aanzien van de besluitvorming streeft het bestuur naar unanimiteit over het al dan niet financieren van de voorgedragen projecten.

Voorwaarden

 • De projecten moeten aansluiten bij de algemene doelstelling.
 • De Versterking ondersteunt bij voorkeur projecten waarbij cofinanciering geregeld is, hetzij via andere fondsen of instellingen, hetzij via bijvoorbeeld crowdfunding. De toekenning wordt uitsluitend verstrekt indien deze cofinanciering is gerealiseerd.
 • Het project moet inhoudelijk bijzonder zijn en kwalitatief goed.
 • Het bestuur moet vertrouwen hebben in de totstandkoming.
 • Het project moet een leemte vullen.
 • Een project moet worden ingediend ruim voordat het plaatsvindt/uitgevoerd wordt.
 • Individuele personen kunnen geen aanvragen indienen.
 • Kosten moeten reëel begroot en noodzakelijk zijn.
 • PR-activiteiten worden in principe niet gefinancierd door De Versterking.
 • De Versterking steunt geen instellingen met religieuze of commerciële achtergronden.
 • Het spreekt vanzelf dat er alleen subsidie wordt verschaft vanuit de stichting als het budget toereikend is.

Bestedingen

Jaarlijks publiceert de stichting haar voorgenomen bestedingen op de website van De Versterking.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Het stamvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met het CPI-cijfer voor consumentenprijzen alle bestedingen. Deze indexering wordt gefinancierd uit het gerealiseerde beleggingsresultaat.

ANBI

De Versterking beschikt over de ANBI-status. Om aan de daarbij horende verplichtingen te blijven voldoen heeft De Versterking in het najaar van 2016 haar statuten aangepast. In overeenstemming met de eisen aangaande de ANBI-status zal de stichting ernaar streven jaarlijks 90% van het rendement te besteden aan doelen die overeenkomen met de doelomschrijving zoals vermeld in de statuten van de stichting.

FIN

 

 

 

De Versterking is sinds november 2015 lid geworden van de FIN vanwege de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring met andere vermogensfondsen. De stichting onderschrijft de gedragscode van de FIN.

Jaarplan

Hierbij de link naar het actuele jaarplan:

2021 Jaarplan De Versterking